Vervanger Wet DBA komt pas in 2021

De vervanging van de Wet DBA loopt nog meer vertraging op. De bedoeling is dat het straks niet meer mogelijk is om zzp’ers met een laag tarief langdurig in te huren voor reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever

Maar het kabinet is zelf tot de conclusie gekomen dat deze maatregel mogelijk strijdig is met het EU-recht. Daarom worden nu ook alternatieven verkend. Dit betekent niet dat alle voorgenomen maatregelen worden uitgesteld tot 2021. De planning ziet er nu zo uit:

Planning en voortgang
– Per 1 januari 2019 is in het Handboek Loonheffingen een verduidelijking van de gezagsverhouding opgenomen. – Via een webmodule kunnen opdracht gevers een opdrachtgeversverklaring krijgen als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. De verwach ting is dat deze eind 2019 klaar is.
– De uitwerking van de maatregel voor zpp’ers met een laag tarief loopt vertraging op, mede vanwege de geconstateerde spanning met het Europees Recht. Voor deze maatregel wordt samen met die voor opt-out (keuze om niet verzekerd te zijn voor de werk nemersverzekeringen) bij een hoog tarief in de eerste helft van 2019 een internetconsultatie gestart. Deze maatregel zal per 1 januari 2021 in werking kunnen treden.
– Er wordt onderzocht of de fictieve dienstbetrekkingen kunnen worden aangepast of dat zij kunnen vervallen. De fictieve dienst betrekkingen hebben namelijk gedeeltelijk hetzelfde doel als de invoering van de arbeidsovereen komst bij een laag tarief. Dit heeft betrekking op de fictieve dienst betrekkingen, waarbij de voor- waarde geldt dat iemand langer dan een maand ten minste 40% van het minimumloon verdient.