Veel tumult over box-3-heffing

Uw vermogen in box 3 wordt geacht een rendement op te leveren van 4%. Dat wordt belast tegen 30%. Er bestaat al enige tijd veel onvrede over deze box-3-heffing. Met name spaargeld wordt veel zwaarder belast dan dat het aan rendement oplevert.

Vorig jaar deed onze hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, hierover een uitspraak en onlangs werd de discussie weer aangewakkerd doordat een Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad weer wat olie op het vuur gooide. Vorig jaar is de bezwaarprocedure tegen de box-3-heffing naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad aangewezen als massaal bezwaar, voor zover het bezwaar de box-3-heffing over spaarsaldi betreft. Daarbij worden slechts enkele bezwaarschriften in behandeling genomen, waarvan de uitkomst bepalend is voor alle aanslagen. Ook voor belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt, mits die aanslagen op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststonden. Deze mogelijkheid is er nog steeds. Maar is het verstandig om daarvan gebruik te maken?

Massaal of individueel bezwaar

De massaalbezwaaraanwijzing geldt alleen voor de vraag of de box- 3-heffing over spaarsaldi zodanig is dat deze op zichzelf gezien in strijd is met het eigendomsrecht. Uw persoonlijke en individuele omstandigheden spelen daarbij geen rol. Betreft uw bezwaar alleen de spaarrente, dan hoeft u in beginsel geen bezwaar te maken, mits de aanslagen op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststonden. Maar in individuele gevallen kunnen de persoonlijke omstandigheden juist wel een rol spelen en dan is het niet verstandig om de massaal bezwaar procedure te volgen; u kunt dan beter individueel bezwaar (laten) maken. Het bezwaar moet dan binnen zes weken na de datum van de aanslag bij de Belastingdienst zijn. Bovendien gaat de recente conclusie van A-G niet alleen over de spaarrente, maar bijvoorbeeld ook over de waardedaling van onroerende zaken. Heeft uw bezwaarschrift ook op andere geschilpunten betrekking, dan moet u sowieso wel individueel bezwaar (laten) maken. Hoewel de algemene verwachting is dat de Hoge Raad de conclusie van de A-G niet zal volgen, is het toch verstandig om binnen zes weken na de datum van de aanslag bezwaar te (laten) maken. Succes is weliswaar niet verzekerd, maar u heeft wel al uw rechten veiliggesteld.